Литературное чтение на родном языке

Ай, хуну Темазы Онаалгазы.
27.01. Э.Кечил-оол. Ава сѳзѵн дыңнаваска. Утказын чугаалаар.
29.01. Чылдыңѵелери. Хѳглѵг чазым. О.Сагаан-оол. Онза ѵе. Л.Чадамба.часкы тарылга Ооренир, чурук чуруур
03.02. Улустуң аас чогаалы. Тоолдар. Чыраа кулун. (Тыва улутуң толу)  Видео запиське чорудар
05.02. Улустуң аас чогаалы. Тоолдар. Хам бѳрѵ-биле шинчээчи бѳрѵ (Тыва улутуң тоолу) Видео запиське чорудар
10.02 О. Сагаан-оол « Оол биле Кушкаш» Видеовызовка чугаалаар
12.02 О.Сагаан-оол. Элик оглу. Видеовызовка чугаалаар