Родная литература

ДатаТема урокаД/з
25.01.2022. Чечен чугаага катаптаашкын. Хыналда ажыл. 2 кезектиг хыналда ажылды күүседир.
27.01.2022. Чечен чугаа дугайында билиг. Конспектини өөренир.
01.02.2022. О. Сувакпит «Ыылар». Аргалар ыызы. Каттар ыызы. Ховулар ыызы. Дээрниң ыызы… Кайы-бир үзүндүнү шээжилээр.
03.02.2022. Аңнар ыызы. Хемнер ыызы. Черниң ыызы. «Черниң ыызын» шээжилээр.
08.02.2022. К-Э. Кудажы «Кызыл-Бөрттүг».Чогаалдын 1-3-кү эгелери. Презентацияны өөренир.
10.02.2022. Чогаалдың 4-6-гы эгелери.   Өөредилге дугайында үлегер домактар бижиир.