Родная литература

ДатаТема урокаД/з
25.01.2022. С. Сарыг-оол «Ол-ла Маскажык» Чечен чугааның 2-ги кезээ.   Бердинген айтырыгларга харыылаар. Презентацияны өөренир.
26.01.2022. Чечен чугааның уран-чечени Бердинген сөстерниң уткаларын тайылбырлаар.
01.02.2022. Чогаал теориязы. Чечен чогаалдың маадырының дугайында билиг. Бир чогаал маадырының портредин бижиир.
02.02.2022. С. Сүрүң-оол «Буянның сергези».ТАР-ның арат чонунуң Кызыл Шеригге дузаламчызын болгаш чоннуң патриотчу көдүрлүүшкүнүн көргүскени. Бердинген сөстерниң уткаларын тайылбырлаар.    
08.02.2022. Чогаалдың уран-чечени.   Метафоралар, деңнелгелер, эпитеттер ушта бижиир.Чогаадыг бижииринге белеткенир.
09.02.2022. Ч.с. Чогаадыг-мактал «Буян — эр хей!». Буянга характеристика бижиир.