Родной язык

ДатаТема урокаСсылкаД/з
24.01Тун болгаш дугаар сан аттарын чугаага ажыглаарыДурумнерни оорениир. Мергежилге 323 ар.125
28.01Сан адынын дугайында алган билиглерин туннээри. ТестМергежилге 326 ар.127
31.01Ниити билиг. Ат орнунун арыннарга болгаш саннарга оскерлири Карточка 1
04.02Арыннын ат оруннарынын падежтерге оскерлириАйтырыгларга харыылаар ар.128
07.02Арыннын ат оруннарынын хереглели, чугаага ужур-дузазыКарточка 2
11.02Чурук-биле ажыл. «Куштарга болгаш дириг амытаннарга мээн дузам» деп чугаа тургузарКарточка 3
14.02«Ат орну» деп темага хыналда тестКарточка 4