Родной язык

ДатаТема урокаД\з
 26.01 Схемалар ёзугаар ЧПНД тургузары Схемаларга ЧПНД чогаадыр.
02.02   ЧННД. Тайылбыр домактарның янзылары. Янзы-бүрү тайылбыр домактарлыг ЧННД-тар чогаадыр
09.02   Нарын синтаксистиг конструкция. Бердинген домактарны синтаксистиг сайгарылгазын кылыр.